Regulamin sklepu

Odzież dla dzieci regulamin


Regulamin sklepu
Kids Hits      
 

 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.kidshits.pl

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy Kids Hits [dalej "Sklep" lub "Sprzedawca"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
 2. Właścicielem Sklepu jest: Iwona Błanik wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Kids Hits Iwona Błanik pod adresem ul. Dowbora Muśnickiego 6/29, 64-100 Leszno, NIP 697-197-72-78, REGON 384539477, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Dane kontaktowe Sprzedawcy: telefon +48 690 33 22 33, adres email kontakt@kidshits.pl. We wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem sklepu należy korzystać z powyższych danych (jest to także adres korespondencyjny Sklepu).
 3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów dostępnych w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach. W przypadku akcji promocyjnych obejmujących czasową obniżkę ceny towaru Sprzedawca na stronie wskazuje, obok ceny promocyjnej, poprzednią najniższą cenę towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji. Skala obniżki będzie ustalana w stosunku do najniższej wskazanej ceny.
 8. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 9. Celem działalności sklepu jest prowadzenie działalności zgodnej z obowiązującym prawem, ładem społecznym oraz dobrymi obyczajami. Jeżeli zatem jakiekolwiek zapisy niniejszego Regulaminu Sprzedaży lub innych treści w Sklepie są z nimi sprzeczne to należy uznać je za nieważne i będą bezwzględnie rozstrzygane na korzyść klienta.

 

 • 2

Zamówienia

 

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 2. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 3. e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 4. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 
 6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 7. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu stanowią ofertę sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 8. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży Sklep zobowiązuje się przenieść na Klienta własność rzeczy i wydać mu je, natomiast Klient zobowiązuje się te rzeczy odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę Zamówienia.
 9. Ceny promocyjne, jeśli w opisie produktu nie zaznaczono inaczej, ważne są do wyczerpania zapasów.
 10. Sklep realizuje Zamówienia na terytorium Polski i poza nim. Informacje o dostępnych sposobach i terminach dostawy oraz ich kosztach są prezentowane przez złożeniem Zamówienia.

 

 • 3

Płatności

 

 1. Sprzedawca umożliwia dokonywanie płatności za zamówienie:
 2. a) w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, którego operatorem jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z regulaminem systemu płatności elektronicznych PayU;
 3. b) w formie przedpłaty przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 90 1950 0001 2006 0103 1507 0002;
 4. c) za pobraniem.
 5. Klient wybierając przedpłatę zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie pięciu dni od momentu zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w określonym terminie zamówienie może zostać anulowane, a Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu od operatora płatności elektronicznych informacji o poprawnej autoryzacji transakcji lub po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym przy płatności przelewem tradycyjnym. W przypadku płatności za pobraniem Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po jego potwierdzeniu.
 7. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z towarem lub elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Klient składając zamówienie na towary oferowane za pośrednictwem Sklepu internetowego wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. 

 

 • 4

Wysyłka towaru

 

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
 2. Sklep zobowiązuje się wysłać towar do Klienta w terminie jednego dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia (w przypadku przesyłki pobraniowej) lub zaksięgowania wpłaty za zamówienie na koncie bankowym sklepu (w przypadku przedpłaty).
 3. Klient jest informowany przed złożeniem Zamówienia jakie formy dostawy są dostępne oraz o ich kosztach.
 4. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.
 5. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki lub braku możliwości jej doręczenia z przyczyn leżących po stronie Klienta, Sprzedawca posiada uprawnienie do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z taką sytuacją (np. koszty zwrotu przesyłki do Sprzedawcy lub ponownej wysyłki do Klienta).
 6. W przypadku, gdy Sprzedawca pokryje Klientowi szkodę powstałą w czasie przewozu towaru, roszczenia przysługujące z tego tytułu Klientowi wobec przewoźnika, w zakresie, w jakim zostały pokryte przez Sprzedawcę, przechodzą na Sprzedawcę. Przejście roszczeń na Sprzedawcę nie wymaga zawarcia odrębnej umowy cesji.

 

 • 5

Rękojmia za wady towaru

(dla umów sprzedaży zawartych przed dniem 1 stycznia 2023 r.)

 

 1. Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 2. Dostarczenie towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi.
 4. Zgłoszenie o wadach towaru należy przesłać drogą elektroniczną lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 5. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna
 8. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

 

 • 6

Odpowiedzialność za zgodność towaru z umową

(dla umów sprzedaży zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r.)

 

 1. Zgodnie z art. 43a i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za zgodność towaru z umową sprzedaży. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
 3. Dostarczenie towaru w ramach realizacji uprawnień określonych w niniejszym paragrafie odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 5. Zgłoszenie o niezgodności towaru z umową należy przesłać drogą elektroniczną lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 8. a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
 9. b) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
 10. c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
 11. d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości jego naprawy lub wymiany;
 12. e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 13. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
 14. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 15. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 16. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
 17. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany towaru na nowy.

 

 • 7

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, którego wzór dostarcza Sklep (jednak nie jest to obowiązkowe) w terminie 14 dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na Adres korespondencyjny Sklepu przed jego upływem.
 2. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest do odesłania zakupionego towaru nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od daty odstąpienia od umowy.
 4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę (wraz z kosztem najtańszej dostawy dla danego towaru).
 5. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie:
 1. gdy cena lub wynagrodzenie za świadczenie są uzależnione od wahań rynku finansowego, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 2. świadczeniem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według zindywidualizowanych preferencji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego określonych potrzeb;
 3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 4. rzeczy, które dostarcza się w zapieczętowanym opakowaniu, po którego otwarciu przedmiot nie nadaje się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. przedmioty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi przedmiotami;
 6. napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli;
 7. gdy Klient zażądał, aby sprzedawca udał się do niego, aby dokonać pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli sprzedawca świadczy także inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub zajmuje się dostarczaniem rzeczy innych niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 8. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 9. dostarczanie prasy, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 10. świadczeń nabytych w drodze aukcji publicznej;
 11. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w przypadku jeśli spełnianie świadczenia zostało rozpoczęte na wyraźną zgodę Klienta przed upływem terminu upoważniającego do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 • 8

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się dla umów sprzedaży, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie o ile towar nie został wydany Klientowi, osobie trzeciej działającej w imieniu Klienta lub przewoźnikowi realizującemu dostawę do Klienta. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności dostępnych w Sklepie internetowym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty w całości lub części wartości zamówienia, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 5. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży towaru na rzecz Klienta niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 6. Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru Klientowi, osobie trzeciej wskazanej przez Klienta lub przewoźnikowi, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta zostaje ograniczona wyłącznie do rzeczywistych szkód poniesionych przez Klienta w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Sprzedawcę, przy czym Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w wysokości nie większej niż wartość zamówienia złożonego przez Klienta.

 

 • 9

Zasady zamieszczania opinii i ocen Produktu

 

 1. Klient posiadający aktywne konto klienta w Sklepie internetowym (Klient zarejestrowany) posiada możliwość zamieszczenie opinii i oceny zakupionego towaru.
 2. Klient tworzy opinię i dokonuje oceny poprzez formularz, który dostępny jest na karcie Produktu w Sklepie internetowym.
 3. Zamieszczona przez Klienta opinia i ocena musi być związana z towarem oraz przedstawiać osobiste, subiektywne odczucia Klienta z nim związane. Opinia lub ocena nie służą do wyrażania uwag skierowanych do Sprzedawcy w sprawie usług przez niego świadczonych, a jedynie do subiektywnego odzwierciedlenia wrażenia na temat zakupionego towaru.
 4. Opinie i oceny są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę w szczególności dla następujących celów: poprawienia atrakcyjności oferty; zebrania informacji o towarach i doświadczeniach Klienta w tym zakresie; polepszenia zakresu oferowanych towarów i usług oraz umożliwienia innym Klientom zapoznania się z opiniami i ocenami.
 5. Klient dodając opinię i ocenę towaru wyraża zgodę na publikację opinii opatrzonej wyłącznie imieniem lub pseudonimem wskazanymi w trakcie dodawania opinii i oceny.
 6. Klient po dodaniu opinii nie posiada samodzielnej możliwości jej modyfikacji lub usunięcia.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dowolności w publikacji opinii na stronie sklepu internetowego, w tym prawo do zaniechania publikacji lub usunięcia już opublikowanych opinii i ocen w przypadku, gdy ich wiarygodność budzi zastrzeżenia.
 8. Klient zamieszcza opinię wyłącznie na własną odpowiedzialność, potwierdzając równocześnie, że jest jej wyłącznym autorem, a tym samym przyjmuje na siebie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw w związku z zamieszczeniem opinii.
 9. Zabrania się umieszczania opinii, których treść narusza prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich; ma charakter bezprawny; zawiera informacje reklamowe, marketingowe lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Sprzedawcy.
 10. Klient z chwilą wystawienia opinii udziela Sprzedawcy licencji niewyłącznej na korzystanie z treści opinii (w części lub w całości) poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie za pośrednictwem stron internetowych w sposób umożliwiający wyświetlanie treści na urządzeniach elektronicznych z wykorzystaniem sieci Internet w każdym miejscu i czasie, niezależnie od liczby oraz formy dostępu lub za pośrednictwem nośników informacji, w szczególności o charakterze reklamowym, w celu promocji i marketingu Produktów i Sklepu internetowego.
 11. Licencja udzielana jest przez Klienta bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i liczbowego oraz bez wynagrodzenia dla Klienta i innych podmiotów uprawnionych do treści. Licencja wygasa z chwilą usunięcia opinii z zasobów Sklepu internetowego.

 

 • 10

Własność intelektualna

 

 1. Wszelkie treści zamieszczone w Sklepie internetowym (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Klienta lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Sprzedawcę.
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Sprzedawcy:
 5. a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Sklepu internetowego lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
 6. b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Sklepie internetowym treści,
 7. c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

 

 • 11

Pozostałe postanowienia

 1. Niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca przekazuje Klientowi potwierdzenie zawarcia tej umowy na trwałym nośniku. Nośnikiem tym może być wiadomość e-mail z załącznikiem przesłana na adres Klienta podany przy zamówieniu. Potwierdzenie takie zawiera informacje nt.:
 2. a) głównych cech świadczenia będącego przedmiotem transakcji;
 3. b) danych pozwalających na łatwą identyfikację Sprzedawcy wraz z adresem oraz danymi kontaktowymi do łatwego kontaktu (telefon i e-mail);
 4. c) adresu do przesyłania reklamacji;
 5. d) całkowitej ceny Zamówienia do zapłaty;
 6. e) sposobu i terminu zapłaty;
 7. f) sposobu i terminie realizacji zamówienia oraz drogi reklamacyjnej;
 8. g) prawa odstąpienia od umowy przez Klienta bez podania przyczyny, a także wzór formularza odstąpienia od umowy;
 9. i) kosztów zwrotu przedmiotu w przypadku odstąpienia od umowy ponoszonych przez Klienta, gdy ich odesłanie nie może zostać zrealizowane standardową usługą pocztową;
 10. j) przypadków ograniczających prawo odstąpienia od umowy;
 11. k) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy wolnej od wad;
 12. l) gwarancji i usług posprzedażnych;
 13. m) funkcjonowania treści cyfrowych w Sklepie oraz technicznych sposobach ich ochrony;
 14. n) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
 15. W przypadku sporu między Klientem, a Sprzedawcą, Klient ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich racji, którymi są m.in.:
 16. a) złożenie wniosku do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
 17. b) złożenie wniosku do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą,
 18. c) skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, którymi są np. Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostaną powierzone do rozstrzygnięcia sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 

 • 12

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Sklep świadczy bezpłatnie usługi mające na celu doprowadzenie do zawarcia Umowy sprzedaży, a w szczególności są to:
 2. a) usługi informacyjne - polegają na wyświetlaniu Klientowi informacji w ramach prowadzonego serwisu,
 3. b) usługi komunikacyjne - polegają na umożliwieniu Klientowi sprawnej komunikacji ze Sklepem,
 4. c) usługi związane z organizacją sprzedaży - polegają na umożliwieniu Klientowi zawierania na odległość umowy kupna (są to w szczególności takie elementy jak wirtualny koszyk, przycisk zakupu produktu, formularz do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia i rejestracji).
 5. Wymagania techniczne do korzystania ze sklepu to: urządzenie z włączonym internetem oraz dowolna przeglądarka internetowa z włączoną obsługi Javy oraz plików Cookies.
 6. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną ze Sklepem dochodzi przez rozpoczęcie przez Klienta korzystania z danej usługi.
 7. Klient ma możliwość zakończenia korzystania z wybranej usługi w dowolnie wybranym momencie. Przy opuszczeniu przez Klienta serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest rozwiązywana automatycznie. W innych pozostałych przypadkach do rozwiązania umowy wystarczy oświadczenie woli.
 8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną należy składać pisemnie, listem poleconym na adres korespondencyjny Sklepu z uwzględnieniem:
 9. a) oznaczenia Sklepu (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby);
 10. b) szczegółowy opis problemu będącego przyczyną reklamacji.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona pisemnie lub e-mailem na adres podany w zgłoszeniu.

 

 • 13

Postanowienie końcowe


 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.

Polityka prywatności i plików Cookies dostępna jest pod adresem:https://kidshits.pl/polityka-prywatnosci

 

ZAŁĄCZNIK
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Kids Hits

ul. Sułkowskiego 42/4

64-100 Leszno

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

 

Adres konsumenta(-ów):

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

Data:

 

Numer Zamówienia/Faktury VAT:(**)

 

Nazwa zwracanego towaru:(**)

 

Numer kontaktowy:(**)

 

Numer rachunku bankowego:(**)

 

(*) Niepotrzebne skreślić.
(**) Pola nieobowiązkowe, ale ich wypełnienie przyspieszy zwrot świadczenia


 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl